mardi 22 mai 2012

Նոր Յառաջ


«ՆԻՍԻ ՀԱՅ ԵԿԵՂԵՑԻՆ ԱՐԴԵՕՔ ԿԱՐԵԼԻ՞ Է
ԵՆԹԱՐԿԵԼ ԹՈՒՐՔԻՈՅ ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՐԻԱՐՔՈՒԹԵԱՆ»

  Վերջերս, Պոլ­սոյ­ հայ­ հա­մայնքը ­յու­զող­ դէպք­ մը պատահած­ է, ­որ ­իրա­կանու­թեան ­մէջ նոյնքան ­ալ կ՚առընչուի ­Ֆրան­սա­հայու­թեան, ­աւե­լի ­ճշգըր­տօ­րէն՝­ Նի­սի ­տագ­նա­պին
  Ան­ցեալ ­շա­բաթպոլ­սա­հայ­ թեր­թե­րը­ ընդվզու­մի ­ար­դար ­աղ­մուկ բարձրա­ցու­ցինթրքական­ «Հիւրրիյէթ»­ թեր­թի­ Մայիս ­7ի ­թի­ւին­ մէջ հայ­ հա­մայնքը­ հե­տաքրքրող ­լրատւութեան ­մը լոյս­ տես­նե­լէն­ ետք:­ Ան­ կը ­վե­րաբե­րէր­ Պոլսոյ ­Հա­յոց ­Պատրիար­քա­րանէն ­ներս ­տե­ղի ունեցած ընդունե­լու­թեան­ մը, ­որ­մէ­ տե­ղ­եակ ­իսկ­ պա­հուած ­չէր ­հայմա­մու­լը: ­Յա­ւելեալ՝­ լրատւութեան ­առանձնաշ­նորհը­ վայելած ­թրքա­կան ­մա­մու­լին ­այս ­անու­նը, ­այն ­մէկն­ էր, որուն ­դէմ ­թրքա­հայու­թիւնը­ «պօյ­քոթ»ի շար­ժումի­ մը ձեռնարկած­ էիր՝­ հայատեաց ­եւ հակափոք­րա­մաս­նա­կան կե­ցուած­քին ­պատ­ճա­ռով: Պատ­րիար­քա­րանըմիայն ­այդ ­լուրին լոյս ­տես­նե­լէն ­ետք է, ­որ հա­ղոր­դագրու­թեամբ ­մը իրա­զեկ­ պա­հած ­էր ­հա­մայնքը
  Ի՞նչ­ էրու­րեմն­ անոր ­բո­վան­դա­կու­թիւնը: ­«Հիւրրի­յէթ»­ իր սիւ­նակնե­րուն­ մէջ կը տեղեկացնէրթէ­ «Ֆրան­սա­յի­ հարաւա­յին­ շրջան­նե­րէն՝ ­Թուրքիոյ ­զա­նազան պատմամշակու­թա­յին ­ու ­տե­սար­ժան­ վայ­րե­րը­ այ­ցե­լելու ­եկած­ հայ ուխտաւոր­ներ» Պատրիար­քա­րան­ այ­ցե­լած­ ենՈւ ­թերթը կ՚աւելցնէրթէ ­ուխտա­ւոր­նե­րը ­հե­տաքրքրուած են, ­որ ­Նի­սի հայ ­եկե­ղեցին ­ար­դեօք ­կարելի՞­ է ­են­թարկել­ Թուրքիոյ­ Հա­յոց­ ՊատրիարքութեանՈւ­ ըստ­ թեր­թին, ­Պատ­րիար­քա­կան ­Ընդհա­նուր­ փո­խանորդ­ Արամ ԱրքԱթէ­շեան ­յա­ջողեր­ էր «դի­ւանա­գիտա­կան»­ պա­տաս­խա­նով­ մը ­շրջան­ցել­ այդ հարցումըՆշենքոր ­ուխտա­ւոր­նե­րու­ այդ ­խումբին գլու­խը­ գտնուած­ է ­Սամ­սոն Էօզարարատոր­ ծա­նօթ­ է­ որ­պէս ­Նի­սի եկե­ղեց­ւոյ­ թղթած­րա­րին ­կեդ­րո­նական­ անուննե­րէն մէ­կը
  Եղե­լու­թեան­ մա­սին ­յա­ւելեալ­ բա­ցատ­րութիւններ­ ստանալու­ հա­մարՊոլ­սոյ ­«Ժամանակ» թեր­թի­ խմբագրապետը՝­ Արա­ Գօ­չու­նեան­ հե­ռաձայ­նի­ տեսակցութիւն մը­ ու­նե­ցած ­է­ պատրիար­քա­կան­ փոխանորդ՝­ Արամ­ Արք.ին ­հետԻ­ շարս­ պոլ­սա­հայ­ համայնքը­ յու­զող կարգ­ մը­ այլ ­խնդիր­նե­րու­ մա­սին հարցումնե­րուԱ. ­Գօ­չու­ն­եան ­հարց­ տուած ­է­ նաեւ, թէ Պատրիար­քա­րանի ­եր­դի­քին­ տակ­ տե­ղի ­ու­նե­ցող ­ընդունելու­թեան­ մըերբ ­բացակայ­ են հայ մամուլի­ ներկայացուցիչներըին­չո՞ւ­ հրա­ւիրուած­ է­ կամ­ ի՞նչպէս ­կրցած­ է­ ներ­կայ ըլլալ «Հիւրրի­յէթ»ի­ նման­ թերթի­ մը աշխատակի­ցը:­ Արամ­ Արքպա­տաս­խա­նած ­էթէ­ խնդրոյ առար­կայ ­լրագ­րո­ղը ուխտա­ւոր­ներու ­խումբին­ ըն­կե­րակ­ցած է­ ամ­բողջ­ շրջապտոյտի ընացքին­ եւ ­Պատ­րիար­քա­րանն­ ալ­ բո­լորո­վին­ ան­գի­տացած ­է, ­թէ­ ան­ մաս ­չի ­կազ­մեր ուխտաւոր­նե­րու­խումբինայլ­ «Հիւրրի­յէթ»ի ­լրագրող­ մըն­ է:

***************
  Ինչպէս­ կ՚երե­ւիմէկ­ մի­ջադէ­պով­ զի­րար­ խա­չաձե­ւած­ են հա­յու­թիւնը ­յու­զող ­մէ­կէ­ աւելի խնդիրներՀոսպոլսականին ­պարագայինդեռ­ զանց­ կ՚առ­նենք­ Պատ­րիար­քա­րանին, յատկա­պէս՝­ Աթէ­շեան­ Սրբա­զանին ­գոր­ծե­լակեր­պին­ եւ­ անոր­ բո­լորո­վին տա­րակար­ծիք շրջա­նակ­նե­րուն­ մի­ջեւ­գ ոյու­թիւն­ ու­նե­ցող­ ան­թիւ,­ անհամար­ թնճուկնե­րըԻնչ­ կը­ վերաբերի­ մե­զի՝­ Ֆրան­սա­հայե­րուսցա­ւալի­ է­ տես­նելթէ ­Նի­սի ­հար­ցով ծա­գած ­խոր անմիաբանութիւնը­ փոխադրուած­ է ­մին­չեւ ­Թուրքիոյ­ Հա­յոց­ Պատ­րիար­քութիւնեւ­ թե­րեւս վա­ղն ­ալ­ հասնի­ Ան­թի­լիաս­ ու ­յա­ջորդ ­օրը՝­ Երուսա­ղէմ:
  Այս­ բզկտո­ւած­ «հա­մայ­նա­պատ­­կեր»ին ­մէջ ­հայ ­համայնքնե­րը ­բնո­­րոշող ­միակ­ հասարակաց­ եզ­րը­ կը ­դառնայ…­ դժբախ­տա­բար…­ պա­ռակտումը:


Նոր Յառաջ
19 Մայիս 2012