lundi 13 août 2012

DINER OFFICIEL


Dîner en l’honneur de

Sa Sainteté KAREKINE II
Patriarche Suprême et Catholicos de tous les Arméniens

Samedi 8 septembre 2012 à 20h00

Hôtel Le Negresco, Salon Royal

Réservation obligatoire avant le 31 août 2012
au : 06.24.87.99.88 ou 06.63.79.79.27


Հանդիսաւոր ճաշկերոյթ ի պատիւ

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԳԱՐԵԳԻՆ Բ
Ծայրագոյն Պատրիարք եւ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի

Շաբաթ 8 Սեպտեմբեր 2012, ժամը 20:00-ին

Նեգրեսքօ պանդոկին մէջ

Տեղերը ապահովելու համար հեռաձայնել ամէնաուշը մինչև 31 օգոստոս
06.24.87.99.88,  06.63.79.79.27 ÃÇõ»ñáõÝ